Rules on tennispark

English version below.

Verschillende regels en looproutes gelden op het tennispark. Lees deze aandachtig door vóór het betreden van de banen.

Basisregels
1. Houd altijd 1,5 meter afstand tot iemand, was je handen voor én na het spelen, en hoest/nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
2. Schud geen handen en geef geen high fives. Gebruik geen scoreborden.
3. Kom alleen als je een baan hebt gereserveerd via de ClubApp, en kom op de afgesproken tijd (maximaal 10 minuten van tevoren).
4. Gebruik bij het tennissen alleen je eigen materiaal en markeer je ballen. Kleed je thuis om.
5. Ga bij het tennissen niet samen op het bankje zitten.
6. Wissel van baanhelft met de klok mee.
7. Geef elkaar de ruimte bij het betreden en verlaten van de baan.
8. Ga na het tennissen meteen weer naar huis.
9. Iedereen moet zich kunnen legitimeren. Neem je ID-kaart/paspoort dus mee.

BELANGRIJK: Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 graden). Blijf ook thuis als iemand in jouw huis koorts heeft en/of benauwdheidsklachten.

De gemeente handhaaft dagelijks. Als de regels niet worden nageleefd, kunnen ze boetes geven of het park sluiten. We gaan dus uit van de eigen verantwoordelijkheid van de leden. Dus geef elkaar de ruimte, respecteer de regels en houd je aan de richtlijnen.

Parkeren en routing
Om te voorkomen dat er opstoppingen ontstaan en mensen elkaar tegenkomen op de smalle paadjes, hebben we routes aangebracht op het park. Er zijn geen restricties voor voetgangers, behalve het pad tussen baan 5-7 en 9-11. Dat is te smal om 1,5 meter afstand te houden en blijft voorlopig eenrichtingsverkeer, en wel vanaf de deur bij baan 8 richting baan 7/11 tot de kruising. De looproutes vormen een soort vlinder: op de heenweg over het lijf naar de kop, terug linksom of rechtsom rond de vleugels. Zo ontstaat een goede doorstroming op het park. We raden aan om met de fiets te komen. Dan kun je vanaf de parkeerplaats langs de sporthal rijden, tot baan 4. Er zijn fiets parkeerplekken gemarkeerd bij het trafohuisje, bij baan 12 en bij baan 4. Dat voorkomt drukte bij de fietsenstalling achter het clubhuis.

Let op: Er zijn een paar plekken op het park waar het bij de drukte lastig kan zijn om voldoende afstand te houden. Kijk van te voren of je goed kunt passeren en geef elkaar de ruimte. Wees ook voorzichtig met napraten op of bij het park.

Geen zorgen, op het park zijn alle richtingen duidelijk aangegeven met pijlen! Voor een overzichtelijke weergave van de looproutes op het park kun je op deze link klikken:  https://docs.google.com/presentation/d/1fTcZQVrihypB2tM2BEugcnZtogqhxz_fFeDrKpHDlQQ/edit?usp=sharing

Het clubhuis
De voordeur van het clubhuis kun je openen met je pasje. Dit is alleen voor noodgevallen. Je baanreservering is al definitief, die hoef je dus niet te bevestigen bij het afhangbord. De hal is toegankelijk, zodat je in nood naar de wc kunt en de AED bereikbaar is. De wc’s worden dagelijks gereinigd door de schoonmakers. Maak zelf na gebruik even de kranen, knoppen en deurklinken schoon. Handalcohol, zeep en papieren zakdoekjes zijn aanwezig.

De enige andere reden om het clubhuis in te gaan is om de baanverlichting aan te zetten. Vind je het te donker worden? Zet dan meteen de lampen aan op alle banen waar spelers staan. Als je klaar bent met spelen en de baan blijft leeg, zet dan de lampen van je eigen baan weer uit. Ben je de laatste die het park verlaat? Check even of alle lampen uit zijn en doe de deur dicht.

English version.

Certain rules and walking routes apply at the tennis park. Read these carefully before entering the courts.

Basic rules
1. Always keep 1,5 meters distance from others, wash your hands before and after playing and cough and sneeze in your elbow and use paper tissues.
2. Don’t shake hands and don’t do high fives. Don’t use score boards.
3. Only enter the park when you have booked a court via the ClubApp. Only arrive at the agreed time (maximum 10 minutes in advance).
4. Only use your own material and mark your tennis balls. Change clothes at home.
5. Do not sit together on the benches on the courts.
6. Change courts clockwise.
7. Give each other space when entering and leaving the court.
8. Go home directly after playing tennis.
9. Everyone must be able to identify themselves. So bring your ID card or passport.

IMPORTANT: Stay home when you have one of the following complaints: a cold, sneezing, sore throat, mild cough, light fever (up to 38 degrees). Also stay at home if someone in your household has a fever and/or shortness of breath.

The municipality maintains these guidelines daily. If the rules are not followed, they can issue fines or close the park. We therefore that everyone takes its own responsibility. So give each other space, respect the rules and stick to the guidelines.

Parking and routing
To prevent hold-ups and people from meeting on the narrow paths, we have installed routes on the park. There are no restrictions for pedestrians, excepts for the path between court 5-7 and 9-11. This is too small to keep the 1,5m distance, so this will only be accessible in one-way. We advise to come by bike, which you can park by the little house, at court 12 or at court 4.

No worries, at the park all directions are clearly marked with arrows! For a clear overview of the walking routes at the park you can click on this link: https://docs.google.com/presentation/d/1fTcZQVrihypB2tM2BEugcnZtogqhxz_fFeDrKpHDlQQ/edit?usp=sharing

You can open the front door of the clubhouse with your KNLTB card. This is only for emergencies. Your court reservation is already done online, so you do not have to confirm this with your card. The hall is accessible, so you can use the toilet in an emergency and the AED is accessible. The toilets are cleaned daily by the cleaners. After use, clean the taps, knobs and door handles yourself. Hand alcohol, soap and tissue paper are provided.

The only other reason to enter the clubhouse is to turn on the courts lights. Do you think it is getting too dark? Then you turn on the lights on all courts where people are playing tennis. When you are finished playing and the court remains empty, turn off the lights of your own court again. Are you the last to leave the park? Check if all the lights are off and close the door.